Doorstroomtoets

De Doorstroomtoets is de laatste toets die kinderen op de basisschool maken als ze in groep 8 zitten. De Doorstroomtoets is dus de eindtoets. Deze toets is zeer belangrijk, omdat het het laatste weegmoment van het basisonderwijs is. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen en waarmee ze naar het voortgezet onderwijs gaan, kan aan de hand van de uitslag van de Doorstroomtoets ook nog worden aangepast. In dit artikel vertellen we je alles over de Doorstroomtoets van groep 8 en het schooladvies voor het vervolgonderwijs.

 

De Doorstroomtoets

Omdat het belangrijk is dat kinderen die de basisschool verlaten op de goede manier instromen in het voortgezet onderwijs is er een Doorstroomtoets ontwikkeld. Deze toets houdt van alle kinderen bij of het eerder afgegeven schooladvies passend en wenselijk is, met het oog op de resultaten van het LVS. De Doorstroomtoets snijdt dus aan twee kanten, want enerzijds kunnen leerkrachten hun advies op het laatste moment bijstellen als ze twijfelen over de prestaties van een leerling. Anderzijds kunnen ook ouders een hogere score zien als aanleiding om het eerder gegeven advies ongeldig te verklaren en op te hogen.

 

Vakken

Op de Doorstroomtoets is vooral aandacht voor rekenen en taal. Deze twee vakken worden als belangrijkste vakken gezien met het oog op het voortgezet onderwijs en worden dan ook uitvoerig getoetst. Op het gebied van rekenen moeten leerlingen laten zien dat ze de stof die tot aan groep 8 is aangeboden goed en volledig beheersen. Het gaat dan ook echt om alle domeinen, van rekenen met grote getallen en kommagetallen tot rekenen met breuken, procenten en verhoudingen. Maar ook ruimtelijk inzicht en rekenen met geld komt aan bod en er is ruimte voor wiskunde. De Doorstroomtoets bekijkt van elk domein van rekenen hoe goed kinderen die beheersen. Maar ook begrijpend lezen wordt gezien als een hoofdvak en komt dus terug op de Doorstroomtoets. Kinderen lezen teksten en beantwoorden inhoudelijke vragen, maar ook vragen over signaalwoorden, de bedoeling van de tekst en feiten en meningen. Tot slot wordt ook spelling getoetst, op basis van werkwoorden en niet-werkwoorden.

 

Doorstroomtoets en schooladvies

Zoals gezegd is de Doorstroomtoets voor een groot deel leidend voor het schooladvies dat eerder aan de leerlingen van groep 8 is gegeven. Het schooladvies komt tot stand op basis van de toetsen die door het LVS zijn afgenomen in de jaren ervoor. Het gaat dan om toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling, maar soms ook woordenschat en studievaardigheden. Het schooladvies kan op basis van een hogere uitslag op de Doorstroomtoets naar boven worden aangepast. Sterker nog: scholen zijn dit verplicht tenzij er in samenspraak met ouders redenen zijn om het advies niet te verhogen. Wanneer de Doorstroomtoets lager uitvalt dan het eerder afgegeven schooladvies in groep 8 hoeft het advies niet naar beneden te worden aangepast.

 

Doorstroomtoets oefenen

De Doorstroomtoets oefenen blijkt zinvol te zijn, omdat heel veel kinderen stress ervaren door de toetsen op school en niet altijd meer de kennis paraat hebben die ze hebben aangeleerd. Leerlingen worden door de toets overvallen en het kan dus helpen om van tevoren nog een keer goed naar de oefenstof te kijken. De Doorstroomtoets oefenen moet je doen met behulp van goed oefenmateriaal en dat is slechts beperkt voor handen. De beste oefenboeken bootsen de stof van de Doorstroomtoets heel goed na en laten kinderen kennismaken met alle onderdelen van de Doorstroomtoets, de typische vraagstelling en een voortdurende afwisseling in moeilijke en makkelijke opgaven.